Referater

Generalforsamling den 27. Marts 2017
Fremmødt 42 medlemmer

Formanden bød velkommen.

Punkt 1:
valg af dirigent
Nicolai Hedelund blev enstemmigt valgt

Punkt 2:
Formandens beretning fremlagt af Christian.
Han fortalte om det forgangne år, hvor der ikke havde været så mange aktiviteter.
Der var nogen som havde roet en del kilometer.
Nyt firma havde gravet renden ud, og efterfølgende havde der været problemer med at kommunen ville betale, og de havde udtalt, at næste år skulle det i udbud.
Klubben har på skrift, at kommunen betaler hvad det koster.
Man havde søgt roklubbens venner om ny dør, men den var aldring kommet frem til dem, hvorfor en ny anmodning fremsendes.
Formanden for roklubbens venner opfordrede den nye bestyrelse, til at søge et mere formaliseret samarbejde med dem.
Der var blevet afholdt Sct. Hans fest med god tilslutning, og regnskabet var gået lige op.
Bestyrelsen indstillede Tor og Kurt til æresmedlemmer, og det udløste klapsalver fra de fremmødte.
Leif holdt en lille tale for Tor, hvorefter han fik overrakt en gave.

Beretningen vedtaget uden bemærkninger.

Punkt 3:
Fremlæggelse af regnskab ved Hanne
Problemer med betaling af udgravningen fra kommunen.
Spørgsmål vedrørende tilskud fra roklubbens venner. De forstår ikke hvorfor de ikke er blevet spurgt. Der er sendt brev men ikke modtaget.
Regnskabet godkendt.

Punkt 4:
Indkomne forslag fra Tor.
Indføres. Forslagene vedtaget enstemmigt, men skal endelig vedtages på en ekstra ordinær generalforsamling.
Forslag til den nye bestyrelse er det, at den skal gennemgå / revidering vedtægterne.
Punkt 5:

Valg af formand
Peter Jensen enstemmigt valgt som formand.

Punkt 6:
Valg til bestyrelsen for 2 år
Tor Petersen
Finn La Barbera
Jesper Bøgelund

Valg til bestyrelsen for 1 år
Gert Andersen

Punkt 7
Valg som supplant for 1 år
Bjarne Jensen

Valg som supplant for 2 år
Ivan Olsen

Punkt 8:
Valg som revisor
Søren Tvergaard

Valg til revisorsupplant
Ingen valgt

Punkt 9:
Eventuelt

Manglende informationer på hjemmesiden.
Manglende referat fra generalforsamlingen 2016
Forslag om en liste over styrmænd
Revidering af hjemmesiden.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden på generalforsamlingen.
Referent
Jørgen Pedersen,
sekretær
Den nye bestyrelse afholdt efter generalforsamlingen kort møde, hvor det blev aftalt, at der skulle være standerhejsning lørdag den 1.april kl.1400.
Der blev også aftalt mødedato for konstituerings møde, samt møde med den gamle bestyrelse for overdragelse af diverse papirer.

Bestyrelsen er:

Formand:
Peter Jensen, tlf. 2619 8850 / mail: peterjensen3390@gmail.com

Jesper Bøgelund, tlf. 4156 1955 / mail: jesperbogelund@gmail.com

Jørgen Pedersen, tlf. 2460 1950 / mail: spodsbjerg35@icloud.com

Jørn Fausild, tlf. 4087 1457 / jorn.fausild@live.dk

Tor Petersen, tlf. 2113 3830 / skrivtor@gmail.com

Gert Andersen, tlf. 2126 8702 / h-g-v-h-a@webspeed.dk

Finn La Barbera, tlf. 20631255 / mail: flb1954@gmail.com

Suppleanter:

Ivan Olsen, tlf. 2870 2672 / mail: ivano@webspeed.dk

Bjarne Jensen, tlf. 2220 9902 / mail: bjarnejensen58@gmail.com

Comments are closed.